Webová stránka

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji společnosti Auto Vysočina, s.r.o., IČO 60718820, se sídlem Žižkova 4849/109a, 586 01 Jihlava (dále jen "Auto Vysočina"), souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, případně dalších mnou uvedených osobních údajů) k marketingovým účelům, tedy k zasílání personalizovaných marketingových nabídek ohledně produktů a služeb značky Volkswagen.

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl ze strany Auto Vysočina informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně právo:

 1. na přístup k osobním údajům;
 2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
 4. na omezení zpracování osobních údajů;
 5. na přenositelnost údajů;
 6. vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
 7. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat na marketing@autovysocina.cz.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Auto Vysočina, s.r.o., IČO 60718820, se sídlem Žižkova 4849/109a, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku a vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16306 (dále jen " Auto Vysočina "), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Auto Vysočinu prioritou.

Auto Vysočina je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Auto Vysočina během Vašeho používání internetových stránek Auto Vysočina (dále jen "Internetové stránky") a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a Auto Vysočina či na základě plnění smlouvy mezi Vámi a některým ze smluvních partnerů Auto Vysočina (prodejci a servisní partneři), právní povinnosti, oprávněného zájmu Auto Vysočina nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo například při koupi motorových vozidel či zajišťování jejich servisu.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Auto Vysočina zpracovávány zejména pro tyto účely:

·        Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní či servisní smlouvy);

·        Správa uživatelských účtů subjektu údajů (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách);

·        Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Auto Vysočina může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru);

·        Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);

·        Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Auto Vysočina plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

Údaje subjektů údajů a účely zpracování: 

Jméno a příjmení - plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů, zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností

Kontaktní adresa - plnění smluvního vztahu, zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností

E-mail -  plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů, zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní číslo - plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu - plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely

IČO, DIČ - Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

VIN a další informace o motorovém vozidle - plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, plnění ostatních zákonných povinností

Osobní údaje jsou v Auto Vysočina zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci Auto Vysočina a v rámci smluvních partnerů Auto Vysočina, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, distribuce a dodání motorových vozidel a servisních služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení; v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

Auto Vysočina je oprávněno shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

V Auto Vysočina jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů Auto Vysočina, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Aktuální seznam zpracovatelů – osob, kterým mohou být osobní údaje předávány:

Společnosti v rámci koncernu Volkswagen AG:

 1. Porsche Česká republika s.r.o.
 2. AUDI AG
 3. SEAT S.A.
 4. VOLKSWAGEN AG
 5. Škoda Auto a.s
 6. ŠkoFIN s.r.o.

Ostatní zpracovatelé:

 1. S&K PUBLIC spol. s r.o.
 2. GfK Czech, s.r.o.
 3. TNS Aisa, s.r.o.
 4. Intuition Media s.r.o.
 5. Dimar CZ s.r.o.
 6. TNS Opinion a Market Research SL
 7. IPSOS s.r.o.
 8. monit s.r.o.
 9. Mafra, a.s.
 10. CZECH NEWS CENTER a. s.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Auto Vysočina povinno jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování a doba uchování: 

Plnění smluvního vztahu → po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

Správa uživatelských účtů ke službám → po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb → po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*

Účetní a daňové účely → po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností → maximálně po dobu 5 let

* Auto Vysočina je oprávněno zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (například formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

 

POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

·        slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;

·        umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;

·        napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

Auto Vysočina cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

·        Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

·        Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale Auto Vysočina nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:    

·        Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs  

·        Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

·        Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

·        Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Auto Vysočina zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Auto Vysočina oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.

·        Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Auto Vysočina zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Auto Vysočina opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

·        Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že Auto Vysočina zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Auto Vysočina požadovat vysvětlení.

·        Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Auto Vysočina vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Auto Vysočina ukládá zákonná povinnost.

·        Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Auto Vysočina požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

·        Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Auto Vysočina Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, Auto Vysočina nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

·        Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Auto Vysočina. V případě, že Auto Vysočina neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

·        Právo odvolat souhlas: v případě, že jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

 

Auto Vysočina s.r.o.

Podnik